OneGDZ » ДПА » ДПА 9 клас 2021 » ДПА Біологія (Збірник завдань) 9 клас Костильов О.В., Міюс С.М. 2021 рік
Обкладинка ДПА Біологія (Збірник завдань) 9 клас Костильов О.В., Міюс С.М. 2021 рік

ДПА Біологія (Збірник завдань) 9 клас Костильов О.В., Міюс С.М. 2021 рік

25.11.2020


Варіант 3

1. Укажіть рослину, яка утворює коренеплоди.

В) морква


2. Укажіть тварину з радіальною симетрією тіла.
Г) медуза


3. Укажіть формені елементи крові, які забезпечують її зсідання.
А) тромбоцити


4. Укажіть м’яз, що бере участь у дихальних рухах.
Г) діафрагма


5. Виберіть метод багаторічного спостереження за станом біологічних об’єктів.
Б) моніторинг


6. Гемоглобін та актин належать до групи
В) білків


7. Укажіть органелу клітини, у якій відбувається фотосинтез.
В) хлоропласт


8. Укажіть процес енергетичного обміну.
В) гліколіз


9. Укажіть процес, який забезпечує сталість хромосомного набору під час статевого розмноження.
Б) мейоз


10. Укажіть властивість організмів зберігати й передавати з покоління в покоління ознаки.
А) спадковість


11. Одиницею еволюційного процесу Ч. Дарвін вважав
Б) особину


12. Укажіть біотичний екологічний фактор.
Б) взаємодія між особинами в популяції


13. Досліджуючи біологічні особливості представників мохоподібних, школярі з’ясували, що
В) рештки цих рослин сформували поклади торфу


14. Укажіть групу, до якої належить тварина з такими ознаками: тіло вкрите хітиновою кутикулою та поділене на відділи — голова, груди, черевце.
А) членистоногі


15. Укажіть наслідок нестачі вітаміну D в організмі людини.
Б) виведення Кальцію з кісток


16. Укажіть тканину, яка утворює альвеоли легень.
А) одношаровий епітелій


17. Який полісахарид входить до складу клітинної оболонки (стінки) грибів?
Г) хітин


18. Укажіть структури еукаріотичної клітини, що беруть участь в утворенні веретена поділу.
А) мікротрубочки


19. Фрагмент ланцюга молекули ДНК має таку послідовність нуклеотидів: ЦЦГ АГТ АЦА. Укажіть послідовність нуклеотидів молекули мРНК, що утворюється внаслідок транскрипції наведеного фрагмента молекули ДНК.
В) ГГЦ УЦА УГУ


20. Укажіть органелу, яка є в прокаріотичній клітині.
Б) рибосома


21. Яка послідовність організмів правильно відображає передавання енергії в ланцюзі живлення?
А) кукурудза - довгоносик - жайворонок - орел


22. Укажіть метод селекції, за якого для отримання нових високопродуктивних форм рослин і тварин здійснюють схрещування між особинами, які належать до різних видів і навіть родів.
В) віддалена гібридизація


23. Проаналізуйте твердження щодо об’єктів, зображених на рисунку, і вкажіть правильні.
І — усі зображені об’єкти є насінними рослинами;

II — об’єкти, позначені цифрами 1 і 2, — спорові рослини, які для запліднення потребують вологи;

III — рослина, позначена цифрою 4, належить до покритонасінних.
В) лише II, III


24. Проаналізуйте твердження щодо біологічних особливостей тварини, зображеної на рисунку, і вкажіть правильні.
І — тварина належить до кільчастих червів;

II — живиться опалим листям;

III — має кровоносну систему замкненого типу.
Г) І, II, III


25. Проаналізуйте твердження стосовно зображеного на рисунку органа людини та вкажіть правильні.
І — цифри 1 і 2 позначають шлуночки;

II - цифра 4 позначає лівий шлуночок;

III — між камерами, що позначені цифрами 2 та 4, розміщено двостулковий клапан.
В) лише II, III


26. Установіть відповідність між органелами (1—4) та функціями, які вони виконують у клітині (А—Д).
1) комплекс Гольджі — Б утворення лізосом
2) лізосоми — Д внутрішньоклітинне травлення
3) мітохондрії — В синтез АТФ
4) гладенька ендоплазматична сітка — Г синтез вуглеводів і ліпідів


27. Установіть послідовність етапів реалізації спадкової інформації у клітині.
Г) синтез матричної РНК у ядрі
В) вихід матричної РНК у цитоплазму
А) приєднання матричної РНК до рибосоми
Б) утворення поліпептидного ланцюга на рибосомі


Додати коментар
Коментарі (1)
РудянчукГ.і.
16.01.2022
Дякую тести відповідають змісту програми з біології
Копірайт © 2018 – 2023 Дайте Хліба Inc. Всі права захищені.